menu

Обучителни/квалификационни курсове за учебни заведения

КВАЛИФИКАЦИОННИ/ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“
 
   Уважаеми Колеги,
   Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, изпълнявайки изискванията на закона за Предучилищно и училищно образование, е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация към МОН и получи заповед от Министъра на образоването и науката, с която са одобрени нововите ни обучителни тематични курсове за Учители.
Заповедта на Министъра на МОН е под номер РД09-194/02.02.2018г.

Одобрените програми може да видите в регистъра ИРОПК на МОН като в квадратчето "Наименование на организацията" напишете думата "кузманов". 

Ето и линк към регистъра ИРОПК - РЕГИСТЪР (кликнете с мишката върху думата РЕГИСТЪР).

Заповедта на МОМ може да намерите и в раздел "Документи" на сайта ни.

Списък на одобрените програми:
 
1. Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти
2. Вербална и невербална комуникация
3. Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа (Teambuilding)
4. Емоционална интелигентност
5. Иновативно образование
6. Интерактивни методи на обучение
7. Компютърно моделиране за III клас
8. Мениджмънт на класа
9. Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите
10. Портфолио на детето/ученика
11. Портфолио на Учителя
12. Предприемаческо управление и стратегии
13. Презентационни умения на Учителя
14. Приобщаващо образование
15. Работа в мултикултурна/интеркултурна среда
16. Работа с родителите
17. Стрес и конфликти
18. Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици
 
 
Фондация "КУЗМАНОВ", благодарение не споразумението си с университета НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново, може да разработи теми и обучения ПО СПЕЦИФИЧНИ ТЕМИ И ИЗИСКВАНИЯ. В този случай удостоверенията на учaстниците ще бъдат издадени от името на университет.
 
 
   Всяко едно от обученията включва лекции, упражнения, учебни материали и удостоверение издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
   Продължителност на курсовете: еднодневни, двудневни или тридневни, в зависимост от желанието на клиента. С продължителност 4, 6 или 8 учебни часа на ден
Лекторите са квалифицирани психолози и психотерапевти от Фондация „КУЗМАНОВ“, експерти, както и научни работници като асистенти, доктори, доценти и професори от НВУ – гр. Велико Търново .
 
С оглед на това, че Фондация "КУЗМАНОВ" е неправителствена организация с идеална цел, а не търговско дружество, цените на обученията ни варират от 20 лв. до 60 лв. на човек, в зависимост от продължителността на курса, броят участници, дестинацията и др., т.е. конкретната цена се договаря индивидуално.