menu

Обучителни/квалификационни курсове за учебни заведения

КВАЛИФИКАЦИОННИ/ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“
 
   Уважаеми Колеги,
   Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, изпълнявайки най-новите изисквания на закона за Предучилищно и училищно образование, подписа споразумение с НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и вече предлага обучителни и квалификационни курсове с квалификационни кредити. Удостоверенията на участниците могат да бъдат издадени от:
- името на наследника на най-старото висше учебно заведение в България – НВУ "Васил Левски". По този начин ние покриваме значителен диапазон от обучителни теми, защото разчитаме и на лектори (асистенти, доктори, доценти, професори и др.) от НВУ – Велико Търново, които могат да проведат квалификация с Вашия педагогически екип
ИЛИ
- "Интелекти" ООД - партньорска компания на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", регистрирана в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация към МОН.
Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ е регистриран със сертификат по ISO 9001:2015 за предлаганите от него обучителни курсове за Педагогически специалисти.
Не на последно място, молим да имате в предвид, че избирайки нашите обучения Вие подкрепяте различни обществено-значими каузи и инициативи, които може да следите на нашия сайт, защото ние сме неправителствена организация, а не поредното търговско дружество.
Предложените по-долу теми НЕ са изчерпателни и благодарение на лекторите на Фондация „КУЗМАНОВ“ и НВУ-Велико Търново, ние може да Ви проведем обучение по Ваша тема и заявка. Ето и нашите предложения:
НОВО Компютърно моделиране за III клас.
НОВО Детската агресия.
НОВО Поведенчески особености и проблеми при децата и учениците.
• Превенция на употребата на наркотичните вещества
Органи по закрила и взаимодействието между тях. Ролята на училището
В тази тема е представена системата за закрила на детето, различните органи по закрила и правната рамка - всички членове от Закона за закрила на детето, които касаят училищата и санкционния режим по тях. Определя се понятието дете в риск. Представя се как функционира Координационния механизъм за взаимодействие при деца в риск и при кризисна интервенция.
• Съвременни стратегии за взаимодействие между семейството и училището
Темата засяга управлението на взаимодействие между училищна и семейна среда. Как да направим ефективна родителска среща?
• Превенция на употребата на наркотичните вещества
Дрога и превенция. Презентация „Основни понятия. Терминология. Зависимост. Път към зависимостта". Презентация „Базисни знания за психоактивните вещества“. Видове наркотични вещества. Какво да знаем? Ефекти. Рискове. „Пропуснат живот“ - филм по действителни истории на хероиново зависими младежи.
• Мерки за сигурност в учебните заведения
• Въведение в предприемачеството - същност, типология и нови форми
• Игровизация в образованието - изграждане на екипи и кариерно ориентиране
• Изграждане и работа на Ученическия парламент – конвенцията за правата на децата; Лидерство; Гражданско образование и др.
• Киберсигурност за Вашите ученици
• Презентационни умения на Учителя
• Емоционална интелигентност
• Мениджмънт на класа
• Работа с родителите и в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование
• Обучение по наредбата за Приобщаващо образование
• Обучение на Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини (считано от 01.01.2017г. всяко учебно заведение трябва да има екип, който да обследва децата със СОП, с гениални способности и тези с емоционално-поведенчески проблеми. Ние ще Ви подкрепим при създаването на този екип и ще Ви предоставим нужната документация)
• Обучения по Стандартите към новия закон за Предучилищното и училищното образование
• Интерактивни методи на обучение за стимулиране на логическото мислене, паметта и въображение у учениците
• Силата на училищната общност
• Вербална и невербална комуникация
• Портфолио на детето/ученика
• Портфолиото на Учителя - инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя
• Работа с родителите
• Работа в интеркултурна среда
• Приемственост в обучението между начален и прогимназиален етап или добре дошли в 5 клас.
• Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа (Teambuilding)
• Мениджърски умения и комуникация
• Стрес и конфликти
• Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликти
Агресия и тормоз в училище. В хода на презентацията се разглеждат следните аспекти: Определение на агресията; Видове агресия; Теории и причини за възникването на агресията; Позитивни стратегии при решаване на конфликти и преодоляване на агресията в учебна среда; Препоръки за преодоляването на агресията.
В хода на обучението се използват проективни техники, ролеви игри и други.
• Аутизъм
Разстройството от аутистичния спектър е разстройство на развитието, което обикновено започва да личи през първите три години от живота на детето. По съвременни данни се смята, че броят на разстройствата от аутистичния спектър, като към това число спадат всички диагнози от спектъра включва от 2 до 7 на 1000 души.
Аутизмът засяга комуникацията, социалното общуване, въображението и поведението. Разстройството не е нещо от което детето се разболява. Не може да бъде причинено от родителите. То е състояние, което продължава в юношеството и зрелостта. Независимо от това обаче всички деца с разстройство от аутистичния спектър продължават да напредват в развитието си, за което може да им се помогне по множество най-различни начини.
• Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици
Чрез ролева игра участниците се поставят в ситуацията на родител с дете с увреждане. Обсъждат се фазите на траура, за да се разбере през какви емоции преминават родителите на деца с увреждания. Представят се причините за хиперактивност и дефицит на вниманието, както и техники за работа с тези деца.
• Видове насилие и индикатори за разпознаването му
Темата обхваща всички видове насилие и физически, психически и поведенчески индикатори за разпознаването му. Работи се по групи като се използват ролеви игри. Включва нормативна уредба касаеща насилието и реда за докладването му пред органите на закрила.
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ съгласно нуждите на учебното заведение
 
   Всяко едно от обученията включва лекции, упражнения, учебни материали и удостоверение издадено от ВУЗ с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
   Продължителност на курсовете: еднодневни, двудневни или тридневни, в зависимост от желанието на клиента. С продължителност 4, 6 или 8 учебни часа на ден
Лекторите са квалифицирани психолози и психотерапевти от Фондация „КУЗМАНОВ“, експерти от ДАЗД, както и научни работници като асистенти, доктори, доценти и професори от НВУ – гр. Велико Търново .
 
С оглед на това, че Фондация "КУЗМАНОВ" е неправителствена организация с идеална цел, а не търговско дружество, цените на обученията ни варират от 20 лв. до 60 лв. на човек, в зависимост от продължителността на курса, броят участници, дестинацията и др., т.е. конкретната цена се договаря индивидуално.