Обучителни курсове с КРЕДИТИ през ЯНУАРИ и ФЕВРУАРИ 2023 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през ЯНУАРИ и ФЕВРУАРИ 2023 год.

27/12/2022

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на БСУ, провеждани в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Педагогически специалисти. Ето и подробности за дистанционните/онлайн обучителни тематични курсове, през месеците ЯНУАРИ и ФЕВРУАРИ 2023г., с по 1 квалификационен кредит, както и БЕЗПЛАТНОТО ни предложение:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (курс за новоназначени учители)БЕЗПЛАТЕН

МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕс удостоверение с 1 кредит

 НЕВРОПЕДАГОГИКА И СЪВРЕМЕННИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕСс удостоверение с 1 кредит

 ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯс удостоверение с 1 кредит

  Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно НВУ "Васил Левски"-гр. Велико Търново (НВУ). Курсовете се провеждат от НВУ, а Лекторите на НВУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за съвместна дейност.

   БЕЗПЛАТНИЯТ курс Права и задължения на Педагогическите специалисти (курс за новоназначени учители) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 22 януари 2023г. /неделя/ от 09:00 до 12:00 часа.

 Обучителният тематичен курс Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 28 януари 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 29.01.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 29 януари 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Проектно-базирано обучение ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 4 февруари 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 05.02.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 5 февруари 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Предложението ни Невропедагогика и съвременният образователен процес ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 11 февруари 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 12.02.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 12 февруари 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   ТОП КУРСЪТ Вербална и невербална комуникация ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 18 февруари 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 19.02.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 19 февруари 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

БЕЗПЛАТНИЯТ курс Права и задължения на Педагогическите специалисти (курс за новоназначени учители) ще се води от младия учител г-н Теодор Асенов, който желае да сподели своя опит с други млади педагогически специалисти. Така г-н Асенов би желал да подкрепи и помогне новоназначените учители при първия им контакт с документацията, и бумащината, съпровождаща дейността на българския педагог. Курсът е изцяло практически насочен, без да си поставя за цел да представя темата строго юридически.

Г-н Теодор Асенов е учител в гр. Монтана, реализиращ проекти свързани с извънкласните занимания на учениците, човек с активна гражданска позиция, доброволец в местното читалище и активно проучващ нормативната уредба свързана с образователните институции.

По време на курса "Права и задължения на Педагогическите специалисти (курс за новоназначени учители)" ще се представят:

1. Възникване на трудовоправни отношение в образователните институции;

- Сключване и прекратяване на трудов договор;

2. Новости в Кодекса на труда, включително промените в законодателството от август 2022г.;

3. Видове отпуски в системата на образованието;

4. Работно време и почивки;

5. Формиране на трудово възнаграждение според действащата нормативна уредба;

6. Изплащане на средства за представително облекло на учителите;

7. Допълнителни плащания по КТД;

- Допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/;

- Водене на уч. документация и консултация на ученици и родители;

- ДТВ за постигнати резултати;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- не се предвижда издаване на удостоверение/сертификат за завършен курс.

Вие може да се включите в БЕЗПЛАТНИЯ курс по един от двата начина:

- при подаване на заявката, за който и да е друг платен курс, то Вие автоматично ще бъдете включени и в БЕЗПЛАТНИЯ курс. Тогава ще получите email с линка към живото предаване един ден предварително.

ИЛИ

- включване само в БЕЗПЛАТНИЯ курс. Тогава е нужно на 22.01.2023г., преди 9:00 часа, да посетите тази страница и да последвате линка за живото предаване.

Ето и инструкция как да се включите в живото предаване:
- ако на Вашия компютър/лаптоп/таблет или смартфон нямате програмата ZOOM, то може да я достъпите от линка https://zoom.us/;
- регистрирайте се с Вашите имена, а не с инициали, или с име на телефон и т.н.;
- за да се включите в нашето живо предаване последвайте линка - ОБУЧЕНИЕ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЕ);
ИЛИ в сайта на ZOOM натиснете бутона JOIN A MEETING, след което:
- въведете Meeting ID 837 7274 4402
- ако Ви е нужна и парола (Passcode): 711093
Това е!

 Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

Обучителният тематичен курс Проектно-базирано обучение ще представи един от най-използваните в учебните часове метод, който се възприема най-добре от съвременното поколение ученици. Проектно-базираното обучение се счита за един от осемте най-добри обучителни методи в момента. По своята същност Проектно-базирано обучение позволява на учениците да придобият ключови знания и умения чрез разработването на проекти, които отговарят на реални проблеми. Обучението, базирано на проекти или интегрирани задачи, днес е най-добрата дидактическа гаранция за ефективно развитие на ключови умения и сложни компетенции като: критично мислене, комуникация, сътрудничество или решаване на проблеми. Проектно-базирано обучение по един нов и различен модел формира знания за съдържанието на учебната програма.

По време на обучението на тема "Проектно-базирано обучение" ще се представят:

- подробно методът "Проектно-базирано обучение" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Проектно-базирано обучение" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учеиците;

- добри практики на метода от света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Проектно-базирано обучение", с 1 квалификационен кредит.

 Курсът Невропедагогика и съвременният образователен процес ще представи психофизиологически профил на децата (предучилищно образование), учениците в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Тези психофизиологически профили дават информация на Учителя как децата/учениците възприемат информацията в разлината възраст, и съответно какви меоди на преподаване и обучение са най-подходящи за тях. Също така се разглеждат и особеностите, включително и обучителните, на съвременното поколение деца и ученици, т. нар. Z-поколение и Алфа-поколение. Обучителният тематичен курс дава обяснения на проблемите в съвременните учебни заведения като: ниска мотивация сред учениците за усвояване на знания и умения; понижено внимание от страна на децата/учениците по време на педагогическите ситуации/учебния час; липса на умения за приложение на научената информация и др.. Квалификационният курс дава препоръки как по-ефективно да се преподава на децата и учениците.

По време на обучението на тема "Невропедагогика и съвременният образователен процес" ще се представят:

- какво представлява неропедагогиката?;

- особености при обучението на съвременното поколение деца и ученици в учебните заведения - Z-поколение и Алфа-поколение;

- когнитивна психология - видове механизми за придобиване на нови знания и умения ИЛИ как децата/учениците учат. Психофизиологически профил на съвременното поколение деца и ученици;

- Невропедагогика в предучилищно образование (в ДГ);

- Невропедагогика в начален етап;

- Невропедагогика в прогимназиален и гимназиален етап;

- удостоверение за завършен курс на тема "Невропедагогика и съвременният образователен процес", с 1 квалификационен кредит.

 Курсът Вербална и невербална комуникация не е скоро представян от нас в онлайн/дистанционна форма, затова Ви каним на този дългоочакван от Педагогическите специалисти в България обучителен тематичен курс. В обучението по Вербална и невербална комуникация ще се проследят съвременни изследвания за влиянието на думите и жестовете по време на водене на урок. Кои изрази и кои жестове се приемат по-добре от децата/учениците? Силата на словото при задържане на вниманието на децата/учениците, както и позицията на тялото, когато искаме да внушим подсъзнателно дадена информация..

По време на обучението на тема "Вербална и невербална комуникация" ще се представят:

- основи на добрата вербалната комуникация;

- какво представлява невербалната комуникация и как да я използваме в преподавателската си дейност?;

- какви съзнателни и подсъзнателни послания изпращаме чрез вербалната и невербалната комуникация?;

- какви са жестовете на манипулация?;

- как да се предпазим от словесна манипулация;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Вербална и невербална комуникация", с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Права и задължения на Педагогическите специалисти (курс за новоназначени учители) - БЕЗПЛАТЕН

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 56 лв./участник

Проектно-базирано обучениес 1 квалификационен кредит - 56 лв./участник

Невропедагогика и съвременният образователен процесс 1 квалификационен кредит - 56 лв./участник

Вербална и невербална комуникацияс 1 квалификационен кредит - 56 лв./участник

При подаване на заявката за който и да е курс, то Вие автоматично ще бъдете включени и в БЕЗПЛАТНИЯ курс.

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

ОТСТЪПКАТА от 12 % важи за заявени и заплатени курсове до 13.01.2023г. (включително). Когато даден курс се заплаща от уебно заведение, към него се начислява и ДДС.

По време на регистрацията Вие може да изберете как желаете да внесете сумата - като такса или като дарение. Ако Вие ни направите дарение, то ние ще Ви включим безплатно в избран от Вас курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
56,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ