ФОНДАЦИЯ КУЗМАНОВ

Бихме желали да Ви представим някои от по-големите дейности на Фондация „КУЗМАНОВ“, не за да Ви се хвалим, а за да прецените по-добре нашата организация:

- Фондация „КУЗМАНОВ“ в момента е най-голямата обучителна организация за учители и други педагогически специалисти в България;

- през  последните години подкрепя чрез експертен опит и становища няколко общини в България (община Сливница, район южен на община Пловдив, община Пещера, община Панагюрище, община Банско, община Шумен и др.), даваме становища по различни образователни нормативни документи към Министерство на образованието и науката и работим в близки отношения със стотици учебни заведения (училища и детски градини) и в намиращите се в тях учители, ученици и родители.

- кампанията „Усмихни се“ е инициатива на отдел "Социални дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ", в партньорство с "ИЛИЯНАДЕНТ - Амбулатория за индивидуална първична дентална помощ". В нея хора от цялата страна получават безплатен първичен преглед, първична дентална помощ и лечение включващо: лечение на кариес и последващо покритие с фотополимер, почистване на зъбен камък, лечение на заболявания на венците (гингвинит, пародонтит и др.) и други манипулации.

Лицата, включени в кампанията "Усмихни се" трябва да са над 18 години (младежи и възрастни), които живеят с доход на член от семейството под една минимална работна заплата на месец. Непълнолетните лица НЕ са допустими кандидати по тази кампания, защото денталното лечение за тях е безплатно и осигурено от държавата;

- кампанията „Учител на годината – България“ организираме от 2011г. Инициативата е различна от всички други подобни инициативи в страната, защото ние имаме ясни критерии за номиниране и не се интересуваме от териториалната или синдикалната принадлежност на Учителя. Ние търсим и отличаваме Просветителите на България по техните професионални и личностни качества. Всеки един учител, родител, ученик, общественик или инициативен гражданин, може да номинира и разкаже за избран от него Учител, за работата му в клас и в извънкласните му дейности и т.н.

Медиен партньор ни е БНТ, а церемония по награждаване на отличените Учители, съвременните Будители на България, по традиция, се проведе на 25 май в гр. София.;

- кампанията “Voices Angelorum”, чиято цел беше да се съберат средства за подпомагане на младежи (момичета и момчета), които имат изявени гласови възможности за пеене в хор, но не развиват таланта си поради финансови причини. Инициативата се реализира съвместно с МДТ „Константин Кисимов“ – гр. Велико Търново и хор „Кантилена“ – гр. Велико Търново. Събраната сума беше разпределена между трима младежи и девойки.

- провеждане на Национални Педагогически конференции посветени на „проблемните“ деца в училище, работата с родителите, добрите педагогически практики и др. Вече отминалите шест конференции бяха изключително успешни и представените доклади намериха място в специални сборници.

В края на месец ноември ще се проведе VII Национална Педагогическа конференция на отдел „Образование и култура“ на Фондация КУЗМАНОВ, която ще събере над 230 Учители, Педагогически специалисти и други заинтересовани лица в гр. Банско;

- проект „Българско даскало“. В проекта са залегнали дейности за създаване на среда за подобряване на комуникацията между учители-ученици-родители-местна власт-местни организации и иновативни подходи за социалното включване на деца и младежи от уязвими групи. Някой да покаже на децата застрашени от отпадане, че оценява заложбите ми (макар и тези заложби към момента да не може да оцени МОН чрез НВО).

Цел на проекта беше да провлечем и задържим в образователната система деца от уязвими групи, заплашени от отпадане от образователната система и последващо социално изключване; намаляване на предразсъдъците на учителите работещи в интеркултурна среда и изграждане на практически умения за по-добра комуникация с родителите; овластяване на ученици, които пълноправно и активно да участват в училищния живот и вземат решения за дейности и въпроси, които ги касаят; привличане на нови родители в родителските клубове/училищните настоятелства и активното им участие при училищните дейности, решаване на конфликти, при задържане на ученици в училище и др.; И не на последно място по-добра комуникация межди местната власт (извън служебните ангажименти), местния бизнес (подготовка на ученици за нуждите на местния бизнес, кариерно ориентиране) и неправителствения сектор (сформиране на активно гражданско общество, доброволчество, подкрепа на значими местни обществени каузи от страна на учениците и учителите) и др.,

- финансова подкрепа на младежки футболен отбор „Аутсайдерите“ – това е футболен отбор, съставен от студенти, който ние подкрепяме. Момчетата са нашите посланици на „чиста“ игра, намаляване на агресията чрез спорт, феърплей и др. младежки каузи.

- организиране и провеждане на редица образователни пътувания в страната и чужбина за деца и младежи, в които участниците се запознават с културно-историческите забележителности на нашата страна, провеждат им се занимания за работа в екип и др.

- провеждаме поредицата работни срещи в цялата страна на тема „Превенция на агресията в учебните заведения“, Целта на работните срещи е да привлече вниманието на учители и възпитатели, работещи с деца към един нарастващ проблем – агресията. Представят се съвременни методи за решаване на конфликти между деца/ученици. Във втората част от На събитието се създава Работна група на общинско ниво, която да идентифицира най-често срещаните прояви на детска агресия и в последствие създаде/актуализира общинския план за борба с агресията (вербална и невербална).

- проектът „Театро, моля, театро“. Отдел "Младежки дейности" на Фондация КУЗМАНОВ, изпълнявайки своята Коледна инициатива от 2015г. - "Театро, моля, театро", подкрепи провеждането на XI Международен младежки театрален фестивал "Океан от любов" на Младежки дом Пазарджик. Общо 21 театрални аматьорски младежки групи, от страната и чужбина, от 1 до 5 април 2016г. изнасяха представления пред Пазарджишката публика. В подкрепа на ученическото театрално изкуство Фондация КУЗМАНОВ учреди достойна парична награда, с която отличената театрална трупа ще продължи да развива заниманията си по театрално изкуство. Тази награда спечели Театрална експериментална трупа ”Тези” - гр. Стара Загора с представлението „Миграция на белите китове”. Ръководител - Станислав Станев.

- инициативата „Старите школа“ е създадена с цел да привлече общественото внимание върху старите, вече неизползвани, сгради на Български училища. Тези обители на българското образование, които години наред, често повече от столетие, са пазили и развивали Българското образование и култура, Българската нация. Решението за инициативата "Старите школа" беше взето на I Национална педагогическа конференция, провела се в гр. Банско, в дните 30 май, 31 май и 1 юни 2015г., организирана от Фондация "КУЗМАНОВ".

И чрез Фейсбук-група бихме желали да наберем съмишленици и родолюбци, с които заедно да се обърнем към отговорните институции за опазване на сградния фонд на училищата (МОН, Министерство на културата, общини и др.). Да подемем инициатива за консервирането на старите училищни сгради, а на по-късен етап и евентуалната им реставрация - се цел да останат културни паметници за идните поколения.

- от януари 2016г. разкрихме клон на организацията ни в гр. София, където освен дейностите на Фондация „КУЗМАНОВ“, работим и с някои допълнителни насочени към децата със СОП като: консултация на родители на деца със СОП; консултация на учители как по-успешно да работят с учениците със СОП и емоционално-поведенчески проблеми?; детска психотерапия; психодиагностика на деца за явяване пред ТЕЛК, ЕКПО и др.; консултация и психотерапия на деца пострадали от насилие; когнитивна терапия на деца със СОП; обучителни курсове и много други.

- вече пет години обикаляме цялата страна, посетили сме стотици учебни заведения (детски гради и училища), където сме провели стотици обучителни курсове на учители, които вярваме са изключително полезни при тяхната просветителска работа. Обученията са свързани с емоционално-поведенческите проблеми на децата, децата със СОП, превенция на агресията и много други.

Повече информация за нашата организация може да намерите на сайта ни.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Фондация "КУЗМАНОВ" е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, учредена през 2010г.

Мисията на Фондация "КУЗМАНОВ" е чрез директен или индиректен подход и застъпническа дейност да работи за качествено образование в България, развитие на спорта и туризма в свободното време за по-здравословен начин на живот, социалното включване на уязвими групи в различни аспекти на обществения живот, както и повишаване на капацитета и конкурентоспособността на младежите. Важен приоритет за нашата организация е и запазване и популяризиране, в страната и чужбина, на националното културно наследство.

Нашият екип си поставя следните цели:

СПОРТ

Развитие на спорта в свободното време; създаване на мотивация на децата и възрастните за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време; осигуряване на свободен достъп до спортна база; използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей”. Популяризиране значението и ролята на спорта с помощта на средствата за масова информация.

ТУРИЗЪМ

Запознаване с природните, културни и исторически забележителности в България и по света.

МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ

Ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 30 години, съобразно международните и европейските стандарти за работа с младежта. Целта е подобряване качеството на живот на младите хора в страната. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежко доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и мобилности.

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждане и обучение на ученици в основни училища, средни общообразователни училища и учебни центрове за изучаване на чужди езици, информационни технологии и занаяти.

КУЛТУРА

Предизвикване на интерес в децата за системни занимания с театрално, филмово, художествено и ораторско изкуство, литература и музика и възможност за селекция на деца с перспективи за развитие.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Финансово подпомагане и социална интеграция на деца, младежи и възрастни, които живеят с доход на член от семейството под една минимална работна заплата; предоставяне на стипендия в размер на една минимална работна заплата на талантливи ученици и студенти; безплатно обучение в училищата и учебните центрове на Фондация "КУЗМАНОВ".

Г-н Атанас Кузманов

Г-н Атанас Кузманов

Изпълнителен директор и член на Съвета на Фондация “КУЗМАНОВ”

Г-жа Иванка Кузманова

Г-жа Иванка Кузманова

Член на Съвета на Фондация “КУЗМАНОВ”

Г-н Калоян Димитров

Г-н Калоян Димитров

Член на Съвета на Фондация “КУЗМАНОВ”

Г-жа Дани Кънчева

Г-жа Дани Кънчева

Директор на отдел "Финансови и правни въпроси"

Г-жа Катя Кючукова

Г-жа Катя Кючукова

Директор на отдел "Образование и култура"

Г-н Краси Стоянов

Г-н Краси Стоянов

Длъжностно лице за защита на данните съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR)

Г-жа Даниела Тодорова

Г-жа Даниела Тодорова

Началник на отдел "Работа с деца със СОП"

Д-р Наталия Любенова

Д-р Наталия Любенова

Психолог, Лектор

г-жа Елена Колева

г-жа Елена Колева

PhD - Лектор

Доц. Ваня Димитрова

Доц. Ваня Димитрова

HR и мениджмънт, Лектор

Част от Доброволците на Фондация "КУЗМАНОВ"

Част от Доброволците на Фондация "КУЗМАНОВ"

Екипът на отдел "Образование и култура"

Екипът на отдел "Образование и култура"

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВСЕКИ

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти! 

Избери

Избери

Изберете курсът или курсовете, в които желаете да се включите

Плати

Плати

Вие може да заплатите Вашата поръчка с дебитна карта, по банков път или чрез Еконт/EasyPay

Гледай

Гледай

Избраният от Вас курс може да проследите: на живо, онлайн или на запис (в удобно за Вас време)